Кръговата икономика и какво знаем за нея

Ползите от кръговата икономика

Трябва ли някой да ни убеждава още, за да се включим в кръга на кръговата икономика? В тази статия, базирана на информация от сайта на Европейския парламент, ще ви запознаем накратко с ползите от нея

Опазване на околната среда

Повторното използване и рециклирането на продукти намалява нуждата от добив на природни ресурси и така се намаляват щетите за екосистемите.
Кръговата икономика допринася и за намаляване на емисиите на парникови газове. Данни на Европейската агенция за околна среда показват, че промишлените процеси и използването на продукти отговарят за 9,1% от емисиите на парникови газове в ЕС, а 3,3% от емисиите са свързани с управлението на отпадъците.
Преминаването към надеждни продукти, които могат да бъдат използвани многократно, да се подобряват и ремонтират би довело до трупането на по-малко отпадъци.
Пакетирането се превръща във все по-голям проблем – всеки европеец генерира близо 180 кг отпадъци от опаковки на година. Подобряването на дизайна на опаковките трябва да бъде свързано с насърчаването на повторната употреба и рециклирането.


Намаляване на зависимостта от суровини

Населението на света расте, а това води до ръст на търсенето на суровини. Тяхното добиване, обаче се сблъсква с естествени ограничения.
Много от страните в ЕС не разполагат с достатъчно количество суровини, те внасят около половината от суровините, които потребяват.


Създаване на работни места и спестяване на разходи
Ефективното използване на ресурсите е ключово за засилване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на условия за растеж и откриване на нови работни места. Според прогнози преходът към кръгова икономика може да създаде 700 000 работни места в ЕС до 2030 г.
Проектирането на продуктите и материалите по начин, който позволява многократно използване и рециклиране, ще стимулира иновациите в различни сектори на икономиката.
Потребителите ще получат също така достъп до по-устойчиви и икономични продукти, което ще им спести разходи в дългосрочен план и ще подобри качеството на живота им.

Какво прави ЕС за преминаване към кръгова икономика

Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството.
В препоръките е включено затягане на изискванията за рециклиране, обвързващи цели за използването на материали, както и намаляване влиянието на потреблението върху околната среда към 2030 г.
Made on
Tilda